科研论文


(1)   Xiuyi Yang, Jibiao Geng*, Qianjin Liu, Hanyu Zhang, Xiaodong Hao, Yunbao Sun, Xiaofeng Lu. Controlled-release urea improved rice yields by providing nitrogen in synchrony with the nitrogen requirements of plants. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021, DOI: 10.1002/jsfa.11056.

(2)   Xiayu Liu, Qin Shu, Qihe Chen, Xinxin Pang, Yansha Wu, Wanyi Zhou, Yajing Wu, Jianrui Niu, Xinglin Zhang*. Antibacterial Efficacy and Mechanism of Mannosylerythritol Lipids-A on Listeria monocytogenes, Molecules, 2020, 25(20):4857.

(3)   Xunbing Huang*, Shenjin Lv, Zehua Zhang, Babar Hussain Chang. Phenotypic and transcriptomic response of the grasshopper Oedaleus asiaticus(Orthoptera: Acrididae) to toxic rutin, Frontiers in Physiology, 2020, 11:52.

(4)   Jibiao Geng, Xiuyi Yang*, Xianqi Huo, Jianqiu Chen, Shutong Lei, Hui Li, Ying Lang, Qianjin Liu. Determination of the best controlled-release potassium chloride and fulvic acid rates for an optimum cotton yield and soil available potassium. Frontiers in Plant Science, 2020, 11: 562335.

(5)   Peikun Wang, jianrui Niu, Cong Xue, Zhaoqing Han, Amro Abdelazez, Xinglin Zhang*, Two novel recombinant avian leukosis virus isolates from Luxi gamecock chickens, Archives of Virology, 2020.12, 165:(12):2877-2881

(6)   Wanyi Zhou, Jingjin Hu, Xinglin Zhang*, Qihe Chen*, Application of bamboo leaves extract to Chinese yellow rice wine brewing for ethyl carbamate regulation and its mitigation mechanism, Food Chemistry, 2020, 319:126554.

(7)   Peikun Wang#, Lulu Lin#, Mengya Shia, Haijuan Li, Zhanming Gu, Min Li, Yanli Gao, Huang Teng, Meilan Mo, Tianchao Wei, Ping Wei*. Vertical transmission of ALV from ALV-J positive parents caused severe immunosuppression and significantly reduced marek’s disease vaccine efficacy in three-yellow chickens,Veterinary Microbiology, 2020,244:108683.

(8)   Peikun Wang, Min Li, Haijuan Li, Lulu Lin, Mengya Shi, Zhanming Gu, Yanli Gao, Teng Huang, Meilan Mo, Tianchao Wei, Ping Wei*. Full-length cDNA sequence analysis of 85 avian leukosis virus subgroup J strains isolated from chickens in China during the years 1988–2018: coexistence of 2 extremely different clusters that are highly dependent upon either the host genetic background or the geographic location, Poultry Science, 2020,99(7): 3469-3480.

(9)   Zhaoqing Han#, Aoyun Li#, Lulu Pei, Kun Li, Taihua Jin, Fukuan Li, Zhennan Wang, Shenjin Lv*, Yongzhu Li*. Milk Replacer Supplementation Ameliorates Growth Performance and Rumen Microbiota of Early-Weaning Yimeng Black Goats, Frontiers in Veterinary Science, 2020, 7: 572064.

(10)Zhaoqing Han#, Kun Li#, Houqiang Luo, Muhammad Shahzad, Khalid Mehmood. Characterization of the Complete Mitochondrial Genome of Fischoederius elongatus Derived from Cows in Shanghai, China, BioMed Research International, 2020, 2020: 1-6.

(11) Lingling Zhang, Jingjie Zhao, Zhian Zhai, Lin Liang, Ruiying Liang, Shangjin Cui*. Cellular microRNA, miR-1343-5p, modulates IFN-I responses to facilitate feline panleukopenia virus replication by directly targeting IRAK1 gene. Veterinary Microbiology, 2020, 245:108691

(12) Lumin Yu#*, Wenchang Li#, Zhichao Liu, JiangliYu, Wenhui Wang, Fei Shang*, Ting Xue*. Role of McbR in the regulation of antibiotic susceptibility in avian pathogenic Escherichia coli, Poultry Science, 2020, 99(12):6390-6401.

(13) Lumin Yu#, Hui Wang#, Xiangan Han, Wenchang Li, Mei Xue, Kezong Qi, Xiaolin Chen, Jingtian Ni, Ruining Deng, Fei Shang*, Ting Xue*. The two-component system, BasSR, is involved in the regulation of biofilm and virulence in avian pathogenic Escherichia coli, Avian Pathology, 2020, 49(6):532-546.

(14) Lumin Yu, Wenchang Li, Qian Li, Xiaolin Chen, Jingtian Ni, Fei Shang*, Ting Xue*. Role of LsrR in the regulation of antibiotic sensitivity in avian pathogenic Escherichia coli, Poultry Science, 2020, 99(7):3675-3687.

(15) Xiaoyan Cao, Zhiqun Che, Bo Zhou, Baohu Guan, Guiguang Chen, wei Zeng, Liang Zhiqun*. Investigations in ultrasound-assisted anticoagulant production by marine Bacillus subtilis ZHX. Ultrasonics Sonochemistry, 2020, 64(104994)

(16) Ping Xu, Xiaohua Wang*, Shengjie Dai, Xiaoyu Cui, Xue Cao, Zhenning Liu*, Jinxiong Shen*. The multilocular trait of rapeseed is ideal for high-yield breeding. Plant Breeding 2020, 0:1-9.

(17) Zhaoqing Han, Aoyun Li, Lulu PeiKun Li, Taihua Jin, Fukuan Li, Zhennan Wang, Shenjin Lv*, YongZhu Li*. Milk replacer supplementation ameliorates growth performance and rumen microbiota of early-weaning yimeng black goats.Frontiers in Veterinary Science. 2020. 7:572064.

(18) Xin Wang, Zhuanchang Wu, Yuming Li, Yifan Yang, Changguan Xiao, Xiqian Liu, Xiao Xiang, Jianchao Wei, Donghua Shao, Ke Liu, Xufang Deng, Yafeng Qiu, Beibei Li*, Zhiyong Ma*.p53 promotes ZDHHC1-mediated IFITM3 palmitoylation to inhibit Japanese encephalitis virus replication. Plos Pathogens, 2020, 16(10):1009035-1009062.

(19) Ruxue Huo#, Zhenning Liu#*, Xiaolin Yu, Zongyun Li*. The interaction network and signaling specificity of two-component system in Arabidopsis. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 4898.

(20) Xiaohua Wang, Ping Xu*, Yan Ren , Liang Yin, Shuangling Li, Yan Wang, Yanmao Shi , Hui Li, Xue Cao, Xiaoyuan Chi, Tianyi Yu, Manish K. Pandey,Rajeev K. Varshney, Mei Yuan*. Genome-wide identification of meiotic recombination hot spots detected by SLAF in peanut (Arachis hypogaea L.) Scientifics Reports 2020, 10:13792.

(21) Xiaoyu Cui, Yuan Gao, Jun Guo, Taifei Yu, Weijun Zheng, Yongwei Liu, Jun Chen, Zhaoshi Xu, Youzhi Ma*. BES/BZR transcription factor TaBZR2 positively regulates drought responses by activation of TaGST1. Plant Physiology, 2019, 180 (1): 605-620.

(22) Meng Xu, Mengxue Zhang, Yanna Shi, Xiaofen Liu, Xian Li, Donald Grierson, Kunsong Chen*. EjHAT1 Participates in Heat Alleviation of Loquat Fruit Lignification by Suppressing the Promoter Activity of Key Lignin Monomer Synthesis Gene EjCAD5. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(18): 5204-5211.

(23) Meng Xu, Shaojia Li, Xiaofen Liu, Xueren Yin, Donald Grierson, Kunsong Chen*. Ternary complex EjbHLH1-EjMYB2-EjAP2-1 retards low temperature-induced flesh lignification in loquat fruit. Plant Physiology and Biochemistry, 2019, 139: 731-737.

(24) Xiaohong Xu#, Cong Xue#, Xinxin Liu, Junjiao Li, Yidong Fei, Zhe Liu, Jiaqi Mu, Yuhai Bi, Jing Qian, Renfu Yin*, Zhuang Ding*. A novel recombinant attenuated Newcastle disease virus expressing H9 subtype hemagglutinin protected chickens from challenge by genotype VII virulent Newcastle disease virus and H9N2 avian influenza virus, Veterinary Microbiology, 2019, 228: 173-180.

(25) Zhuanchang Wu, Xiaojing Xia, Haoran Li, Shijin Jiang, Zhiyong Ma*, Xin Wang*. Tandem repeat sequence of duck circovirus serves as downstream sequence element to regulate viral gene expression. Veterinary microbiology, 2019, 239:108496-108502.

(26) Zhangyuan Pan, Shengdi Li, Qiuyue Liu, Zhen Wang, Zhengkui Zhou, Ran Di, Xuejiao An, Benpeng Miao, Xiangyu Wang, Wenping Hu, Xiaofei Guo, Shenjin Lv, Fukuan Li, Guohui Ding, Mingxing Chu and Yixue Li. Rapid evolution of a retro-transposable hotspot of ovine genome underlies the alteration of BMP2 expression and development of fat tailsBMC genomics, 2019, 20(1): 261.

(27) Xiaojing#, Xin Wang#, Wanhai Qin, Jinqing Jiang*, Likun Cheng*, Emerging regulatory mechanisms and functions of autophagy in sh. AQUACULTURE, 2019, 511.

(28) Bo Peng#, Xinglin Zhang#, Dirk G A L Aarts, Roel P A Dullens. Superparamagnetic colloidal nickel nanocrystal clusters with antibacterial activity and bacteria binding ability. Nat Nanotechnol, 2018,13:478–482.

(29) Zhenning Liu, Yuan Li, Venkatesan Sundaresan, Xiaolin Yu*. Arabidopsis CKI1 mediated two-component signaling in the specification of female gametophyte. Plant Signaling and Behavior, 2018, 13:10.

(30) Xiaoyu Cui, Yongtao Du, Jindong Fu, Taifei Yu, Changtao Wang, Ming Chen, Jun Chen, Youzhi Ma*, Zhaoshi Xu*. Wheat CBL-interacting protein kinase 23 positively regulates drought stress and ABA responses. BMC Plant Biology, 2018, 18 (1): 93.

(31) Yuan Li#, Zhenning Liu#, Xiaoya Song, Judy Jernstedt, Venkatesan Sundaresan*. The gymnosperm ortholog of the angiosperm centralcell-specification gene CKI1 provides an essential clue toendosperm origin. New Phytologist, 2018, 218(4):16851696.

(32) Zhenning Liu, Liming Mao, Ruxue Huo, Xiaoya Song, Johnson Cameron, Lijun Kong, Venkatesan Sundaresan, Xiaolin Yu*. ARF2-4 and ARF5 are essential for female and male gametophyte development in Arabidopsis. Plant and Cell Physiology, 2018, 59(1):179189.

(33) Shengjie Dai#, Wenbin Kai#, Bin Liang, Juan Wang, Li Jiang, Yangwei Du, Yufei Sun, Ping Leng*. The functional analysis of SlNCED1 in tomato pollen development. Cellular and Molecular Life Sciences, 2018, 75:34573472.

(34) Xiaohua Wang, Ping Xu, Liang Yin, Yan Ren, Shuangling Li, Yanmao Shi, Thomas D. Alcock, Qing Xiong, Wei Qian, Xiaoyuan Chi, Manish K. Pandey, Rajeev K. Varshney, Mei Yuan*. Genetic variants associated with the oil content of peanut (Arachis hypogaea L.) identified by genome-wide association study. Plant Molecular Biology Reporter, 2018, 36(3):518–529.

(35) Yihua Liu, Dongdong Liu, Ali RazaKhan, BohanLiu, Minjie Wu, Linli Huang, Junyu Wu, Ge Song, Hongwei Ni, Haiming Ying, Hao Yu, Yinbo Gan*. NbGIS regulates glandular trichome initiation through GA signaling in tobacco. Plant Molecular Biology, 2018, 98:153167.

(36) Zhangyuan Pan#, Shengdi Li#, Qiuyue Liu#, Zhen Wang, Zhengkui Zhou, Ran Di, Benpeng Miao, Wenping Hu, Xiangyu Wang, Xiaoxiang Hu, Ze Xu, Dongkai Wei, Xiaoyun He, Liyun Yuan, Xiaofei Guo, Benmeng Liang, Ruichao Wang, Xiaoyu Li, Xiaohan Cao, Xinlong Dong, Qing Xia, Hongcai Shi, Geng Hao, Jean Yang, CuichengLuosang, Yiqiang Zhao, Mei Jin, Yingjie Zhang, ShenjinLv, Fukuan Li, Guohui Ding, Mingxing Chu*, Yixue Li*, Whole-genome sequences of 89 Chinese sheep suggest role of RXFP2 in the development of unique horn phenotype as response to semi-feralization, GigaScience,2018: 7(4):1-18.

(37) Zhangyuan Pan, Xiangyu Wang, Ran Di, Qiuyue Liu, Wenping Hu, Xiaohan Cao, Xiaofei Guo, Xiaoyun He, Shengjin Lv, Fukuan Li, Hui Wang, Mingxing Chu*. A 5-Methylcytosine Site of Growth Differentiation Factor 9 (GDF9) Gene Affects Its Tissue-Specific Expression in Sheep[J]. Animals, 2018, 8(11): 200.

(38) Fukuan Li, Yan Yang, Jenna K., Chunfeng Xia, Shenjin Lv*, Wanhong Wei*. Effect of heat stress on the behavioral and physiological patterns of Small-tail Han sheep housed indoors. Tropical Animal Health and Production2018, 50(8): 1893-1901.

(39) Zhuanchang Wu, Ruihua Zhang, Yuming Li, Donghua Shao, Hua Chen, Shijin Jiang, Zhiyong Ma*, Xin Wang*, C-terminal 20 residues of ORF3 protein of duck circovirus genotype 2 regulates the nuclear localization and inhibits apoptotic activity of ORF3 protein. Veterinary microbiology, 2018, 214:21-27.

(40) Xia Xiaojing, Wang Xin, Wei Xiaobin, Jiang Jinqing*, Jianhe Hu*, Methods for the detection and characterization of Streptococcus suis: from conventional bacterial culture methods to immunosensors. Antonie van Leeuwenhoek. 2018, 111, 2233-2247.

(41) Juan Wang, Ming Kong, Zhengjin Zhou, Dong Yan, Xiaoping Yu, Xiaojie Cheng, Chao FengYa Liu, Xiguang Chen*. Mechanism of surface charge triggered intestinal epithelial tight junction opening upon chitosan nanoparticles for insulin oral deliveryCarbohydrate Polymers, 2018, 157:596-602.

(42) Yihua Liu, Dongdong Liu, Rui Hu, Changmei Hua, Imran Ali, Aidong Zhang, Bohan Liu, Minjie Wu, Linli Huang, Yinbo Gan*. AtGIS, a C2H2 zinc-finger transcription factor from Arabidopsis regulates glandular trichome development through GA signaling in tobacco. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2017,483:209215.

(43) Zhenning Liu, Yuan Li, Xiaoya Song, Xiaolin Yu, Venkatesan Sundaresan*. AHP2, AHP3, and AHP5 act downstream of CKI1 in Arabidopsis female gametophyte development. Journal of Experimental Botany, 2017, 68(13):33653373.

(44) Xiaohua Wang, Yanling Chen, Catherine L. Thomas, Guangda Ding, Ping Xu, Dexu Shi, Fabian Grandke, Kemo Jin, Hongmei Cai, Fangsen Xu, Bin Yi, Martin R. Broadley, Lei Shi*. Genetic variants associated with root system architecture of oilseed rape under contrasting phosphate availabilities through genome–wide analyses. DNA Research, 2017, 24(4):407417

(45) Ping Xu, Shiqin Cao, Kaining Hu, Xiaohua Wang, Wei Huang, Gang Wang, Zewen Lv, Zhongsong Liu, Jing Wen, Bin Yi, Chaozhi Ma, Jinxing Tu, Tingdong Fu, Jinxiong Shen*. Trilocular phenotype in Brassica juncea L. resulted from interruption of CLAVATA1 gene homologue (BjMc1) transcription. Scientific Reports, 2017, 7(1):3498.

(46) Xiaohua Wang, Yan Long, Nian Wang, Jun Zou, Guangda Ding, Hongmei Cai, Fangsen Xu, Bin Yi, Broadley, MR, Lei Shi*. Breeding histories and selection criteria for oilseed rape in Europe and China identified by genome wide pedigree dissection. Scientific Reports, 2017, 7(1):1916.

(47) Ying Huang, Tong Li, Zhisheg Xu, Feng Wang, Aisheng Xiong*. Six NAC transcription factors involved in response to TYLCV infection in resistant and susceptible tomato cultivars. Plant Physiology and Biochemistry, 2017.

(48) Xiaohua Wang, Yanling Chen, Catherine L. Thomas, Guangda Ding, Ping Xu, Dexu Shi, Fabian Grandke, Kemo Jin, Hongmei Cai, Fangsen Xu, Bin Yi, Martin Broadley, Lei Shi*. Genetic variants associated with root system architecture of oilseed rape under contrasting phosphate availabilities through genome-wide analyses. DNA Research, 2017 DOI: 10.1093/dnares/dsx013.

(49) Xinglin Zhang, V. de Maat, A.M. Guzmán, T.K. Prajsnar, J.R. Bayjanov, M. de Been, M. R.C. Rogers, M. J.M. Bonten, S. Mesnage, R. J.L. Willems, W. van Schaik*. RNA-seq and Tn-seq reveal fitness determinants of vancomycin-resistant Enterococcus faecium during growth in human serum. BMC Genomics, 2017, 18 (1), 893.

(50) Xunbing Huang, M.R. McNeill, Jingchuan Ma, Xinghu Qin, Xiongbing Tu, Guangchun Cao, Guangjun Wang, Xiangqun Nong, Zehua Zhang*. Biological andecological evidences suggest Stipa krylovii (Pooideae), contributes to optimalgrowth performance and population distribution of the grasshopper Oedaleus asiaticus, Bulletin of Entomological Research, 2017, 107(3): 401-409.

(51) Xunbing Huang, Mark Richard McNeill, Jingchuan Ma, Xinghu Qin,Xiongbing Tu, Guangchun Cao, Guangjun Wang, Xiangqun Nong, Zehua Zhang*. Guttranscriptome analysis shows different food utilization efficiency by thegrasshopper Oedaleous asiaticus (Orthoptera: Acrididae), Journal of EconomicEntomology, 2017, 110(4): 1831-1840.

(52) Xunbing Huang, Douglas W. Whitman, Jingchuan Ma, Mark Richard McNeill, Zehua Zhang*. Diet alters performance and transcription patterns in Oedaleusasiaticus (Orthoptera: Acrididae) grasshoppers, PLoS ONE, 2017, 12(10): 1-20.

(53) Xiuyi Yang, Chengliang Li, Qiang Zhang, Zhiguang Liu, Jibiao Geng, Min Zhang*. Effects of polymer-coated potassium chloride on cotton yield, leaf senescence and soil potassium. Field Crops Research, 2017, 212(4): 145-152.

 


返回原图
/